top of page

Privatumo politika

Interneto svetainės privatumo politika

 

​1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Engnessenis, UAB, į. k. 305702512, buveinės adresas: Pilies g. 10-6, LT-01403 Vilnius, Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.wundanlunki.com (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

1.2. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine ir/arba Duomenų valdytojo teikiamų paslaugomis ar produktais, Jūs kaip Interneto svetainės lankytojas (toliau – Lankytojas) ir/arba Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų ar produktų naudotojas (toliau – Naudotojas) privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetaine ir/arba Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis ar produktais, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.

1.3. Jei nesutinkate su Politika arba tam tikra jos dalimi, Jūs privalote nesinaudoti Interneto svetaine ir/arba Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis ar produktais. Priešingu atveju laikoma, jog Jūs susipažinote ir besąlygiškai sutikote laikytis šios Politikos.

1.4. Duomenų valdytojas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas ne iki galo susipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.5. Duomenų valdytojas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Interneto svetaine naudojasi pažeisdamas šią Politiką, bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.

1.6. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

1.6.1. Asmens duomenys turi būti Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.6.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.6.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.6.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.6.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.6.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.6.7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.7. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

1.8. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Nurodydamas savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad Duomenų valdytojas tvarkytų juos šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Pateikdamas(-a) asmens duomenis, Jūs suteikiate Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.3. Jūs esate atsakingas(-a), kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas(-a) juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų tvarkymas produktų ir paslaugų teikimo tikslu

3.1. Duomenų valdytojas, vykdydamas ūkinę komercinę veiklą, savo Vartotojams teikia paslaugas, susijusias su pontonų plūdurų, pontoninių platformų, pontoninių lieptų, tiltų, takų, prieplaukų ir plaustų sąmatų apskaičiavimu klientams užklausus, gamyba, pristatymu ir montavimu užsakovo vietoje. Atitinkamai, Duomenų valdytojas tvarko duomenis tam, kad galėtų sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Vartotojas.

3.2. Aukščiau nurodytais tikslais Duomenų valdytojas tvarko tokias asmens duomenų grupes:

3.2.1. Vardas;

3.2.2. Pavardė;

3.2.3. El. paštas;

3.2.4. Telefono numeris;

3.2.5. Montavimo vietos adresas

3.3. Jei Vartotojas užsako produkto gamybą ir montavimą, Duomenų valdytojas kartu su aukščiau nurodytų kategorijų duomenimis taip pat tvarko pilną Vartotojo adresą.

3.4. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Vartotojų arba subjekto, perkančio šiems prekes.

4. Asmens duomenų tvarkymas atsakymų į užklausas pateikimo tikslu

4.1. Jei Jūs kaip Lankytojas Interneto svetainėje užpildote formą tam, kad galėtumėte susisiekti su Duomenų valdytoju, atsakymo į tokią užklausą tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokias asmens duomenų grupes:

4.1.1. Vardas;

4.1.2. Pavardė;

4.1.3. El. paštas;

4.1.4. Telefono numeris;

4.1.5. Montavimo vietos adresas;

4.2. Teisiniu asmens duomenų tvarkymo atsakymo į užklausas pateikimo tikslu yra teisėtas Duomenų valdytojo interesas pateikti atsakymus ir susisiekti su asmenimis, susidomėjusiais jo produktais ir/ar paslaugomis.

4.3. Aukščiau nurodyti asmens duomenys renkami tiesiogiai iš Lankytojų ir nėra pateikiami tretiesiems asmenims.

5. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu

5.1. Jei esate Duomenų valdytojo Vartotoju (klientu) arba esate išreiškę savo sutikimą, Duomenų valdytojas Jums teikia tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu Jums siunčia naujienlaiškius, su "Wundanlunki" prekinio ženklo ir internetinėje svetainėje https://www.wundanlunki.com pristatomais produktais, paslaugomis bei renginiais susijusią informaciją. Teisiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu būtų Jūsų duotas sutikimas arba Duomenų valdytojo teisėtas interesas Jums kaip Vartotojui teikti informaciją apie panašias į Jūsų įsigytas prekes ar paslaugas.

5.2. Duoti savo sutikimą galite Duomenų valdytojo kontaktavimo formose pažymėję laukelį dėl sutikimo gauti naujienlaiškius.

5.3. Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų valdytojas netiekia tretiesiems asmenims.

5.4. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas(-a) poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6. Informacija apie naudojamus slapukus, signalus ir panašias technologijas

6.1. Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

6.2. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

6.3. Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

6.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių;

6.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą.

6.4. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

7. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

7.1. Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojų ir Vartotojų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7.2. Prekių ir paslaugų teikimo tikslu Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis 12 metų nuo dalykinių santykių pabaigos.

7.3. Atsakymų į užklausas teikimo tikslu Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis 1 metus nuo užklausos pateikimo.

7.4. Tiesioginės rinkodaros siuntimo tikslu Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis tol, kol Jūs esate Vartotoju arba 12 metų nuo sutikimo davimo.

7.5. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia duomenų subjektų teisių ir atitinka teisinius reikalavimus.

8. Duomenų subjektų teisės

8.1. Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikęs prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.

8.2. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas(-a) rašytinės formos prašymą el. paštu info@engnessenis.com ar paštu adresu Pilies g. 10-6, LT-01403 Vilnius, arba tiesiogiai atvykęs į Duomenų valdytojo buveinę.

8.3. Jei nesate patenkinti Duomenų valdytojo atsakymu ar manote, kad šis tvarko Naudotojo asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Interneto svetainės Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės Duomenų valdytoja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

9.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

9.3. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

9.4. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo toliau naudojatės Interneto svetaine ir Duomenų valdytojo teikiamais produktais ar paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su tokiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Atnaujinta 2024 m. balandžio 21 d.

bottom of page